Децата, записвани на терапия в ранна възраст (преди навършени 5 години) са склонни да имат по-добри резултати, отколкото тези, които започват лечение по-късно.

Кога имаме нужда от логопед

 • Ако детето Ви не е проговорило до 3 годишна възраст
 • Ако детето Ви изпитва трудности с правилното произношение на някой звукове до 6 или 7 годишна възраст
 • Ако детето Ви заменя един звук с друг в думата или ги изопъчава
 • Ако детето Ви произнася гласни и съгласни назално или носово
 • Ако детето Ви има незвучна реч – афония
 • Ако детето Ви има слаб или дрезгав глас – дисфония
 • Ако гласът на детето Ви периодично отслабва и спада – фонастения
 • Ако детето Ви има проблем с правилното произношение на отделни думи, срички или звукове
 • Ако детето Ви има системно недоразвитие на речевата дейност със специфични трудности на всички етапи от развитието
 • Ако детето Ви заеква
 • Ако детето Ви има забавен говор – брадилалия
 • Ако детето Ви има ускорена реч – тахилалия
 • Ако детето Ви има ускорена реч с наличие на прекъсване на речта
 • Ако детето Ви в начална училищна възраст изпитва затруднения в писмената реч
 • Ако детето Ви изпитва затруднения при смятане
 • Ако детето Ви е с интелектуална недостатъчност и има езикови нарушения
 • Ако детето Ви не успява да подреди правилно думите в изреченията
 • Ако детето Ви се затруднява да изговаря правилно многосрични думи
 • Ако детето Ви има комуникативни и емоционално – поведеченски нарушения
 • Ако детето Ви говори по начин, който само Вие успявате да разбирате

Консултирайте се със специалист ако вашето дете:

 • говори неясно или само с отделни думи.
 • не използва изречения.
 • изразява се с телеграфни фрази.
 • постоянно търси думи, когато иска да се изкаже.
 • повтаря задад ения му въпрос, вместо да отговори на него /ехолалия/.
 • не разбира смисъла на простите изречения, с които вие му говорите, както и елементарни инструкции.
 • играе в мълчание, т.е. не говори, докато играе.
 • не проявява никакво любопитство към картинки, предмети или нови непознати думи.
 • пада често или има проблем при изкачването/слизането на стълби.
 • има активно слюноотделяне (лигави се) и не му се разбира, когато говори.
 • не иска да играе с други деца или играчки.
 • има застой в овладяването на нови умения.
 • губи умения, които преди е било овладяло.

Екипната работа – дете, логопед, семейство - е единствения начин за постигане на висока ефективност на корекционния процес.

Винаги, когато имате и най-малкото притеснение свързано с:

 • появата на говорните звукове и начина им на изговаряне;
 • анатомичната и функционална цялост на говорния апарат (структурата и подвижността на говорните органи – устни, език, меко и твърдо небце, зъби, състояние на челюстите и видовете захапки, от които зависи образуването на звуковете);
 • особености в латерализацията на мозъчните полукълба и съзряването на нервната система;
 • разгръщането на изказа и богатството от думи;
 • граматически правилният строеж на изречението;
 • темпа, ритъма и плавността на речта;
 • особености в качествата на гласа, неговата височина, сила, тембър;
 • своевременното овладяване на сръчностите, зрително-моторната координация и финната моторика;
 • научаването на символите на писменния език (знаци, букви, цифри);
 • овладяването на процесите писане, четене, смятане;
 • възстановяване на езиковата система вследствие на заболяване или травма;

Също, ако:

 • до 12 месеца - бебето не проявява интерес към вокалните игри;
 • липсват гукане, лепет и първата дума;
 • не реагира на познати шумове и гласове от заобикалящия го свят;
 • изглежда слабо подвижно, уединено;
 • не проявява интерес към ярки и/или движещи се играчки;
 • смятате, че не чува или не ви разбира;
 • до 24 месеца - детето изглежда пасивно, мудно, тромаво или трудноподвижно;
 • продължава да не разбира вашите думи;
 • не прави опити да звукоподражава, повтаря, интонира, произнася или комбинира думи;
 • трудно общува и не изпълнява прости инструкции като “дай” и др.;
 • на 3 години - усещате, че речникът е беден, а запасът от думи, които разбира и продуцира – ограничен;
 • не разпознава лицата на познатите хора, не назовава вашето име, частите на главата, имената на животни, предмети от бита, играчки;
 • липсва любознателност и интерес;
 • забелязвате странни, атипични, хаотични или стериотипни, ритуално повтарящи се движения;
 • започва да накъсва изказването. Прави дълги паузи. Думите са с трудно начало, често повтаря звук или сричка. Заеква или запъва;
 • отказва да говори, мълчи и избягва социални контакти;
 • на 4 години - артикулацията е лоша, липсват звукове, заменят се с други или се произнасят неправилно;
 • не разбира инструкции;
 • има нисък праг на внимание и не помни;
 • не повтаря гатанки, не рецитира, не разказва кратки приказки, събития, случки;
 • все още не посочва и не назовава цветове и форми, не сортира, не класифицира;
 • не съгласува думите по род, число и време;
 • има аграматичен, телеграфен стил на изказ. Тогава детето не употребява предлози, съюзи, въпросителните частици;
 • не държи молив, не иска да оцветява, не рисува;
 • трудно общува с възрастни и връстници;
 • на 5 години - няма ясно звукопроизношение. Начинът на продукция на звуковете е замазан, специфичен. Говорните органи се движат атипично. Липсват звукове като с-з, ц-ч, ш-ж, р и л;
 • изреченията са непълни, речникът-беден, а словоредът объркан;
 • трудно помни букви и цифри;
 • виждате склонност към огледално изписване;
 • не съотнася звука с неговия зрителен образ – буквата;
 • не разбира приказки, не проследява последователността на събития при серия картини, избягва да разказва;
 • на 6 години - има остатъчни проблеми в артикулацията;
 • Вече “р” и “л” трябва да ги има. Необходимо е говорът да бъде чист и ясен, защото нарушенията от устната реч могат да бъдат пренесени в писмената. Например – ако детето заменя “р” с “й” ще напише вместо “роза” – “йоза”;
 • Параметрите на езиковата система трябва да бъдат сформирани – фонология, морфология, семантика, синтаксис, прагматика. Ако има дефицит той ще рефлектира върху писменната страна на езиковата система с изразено разстройство при писане под диктовка и самостоятелно писане;
 • Не може да преписва букви и цифри или забравя как се изписват;
 • не спазва редове;
 • учи трудно и има явен проблем във вниманието и паметта;
 • забелязвате, че страда мисленето и въображението;
 • на 7 години - има обучителни затруднения - дисграфия, дислексия, (а) дискалкулия;

Още:

 • при наличие на заболяване (на централната нервна система, епилепсия, церебрална парализа, менингит, енцефалит, др.);
 • при фамилна предразположеност и данни за трудно проговаряне в семейството, заекване, атипичен говор, хиперактивност, дислексия, дисграфия, др.;
 • при придобита травма (по време на раждането, падане, катастрофа, др.);
 • при наличие на парализа, пареза;
 • при вродена цепка на устната и/или небцето и назален говор;
 • при синдроми, които засягат говора и/или езиковата система (н-р хиперактивен синдром с дефицит на вниманието и др.)
 • след инсултни състояния – афазии;
 • при сензорни нарушения;
 • при интелектуален дефицит (категории деца с умствена изостаналост);
 • генерализирани разстройства на развитието (детски аутизъм, атипичен аутизъм, синдром на Аспергер, синдром на Рет);
 • специфични разстройства на развитието;
 • общи и специфични разстройства на училищните умения (разстройства на четенето, на правописа, на аритметичните умения, на научаването);
 • при заекване, запъване, прекалено бързо или прекалено бавно говорене;
 • при гласови нарушения – афонии, дисфонии и ринофонии с различна етиология;
 • при ограничени комуникативни и социални умения.

Времето е важен фактор.

При най-малкото безпокойство направете консултация със специалист.