Павлина Малчева - ЛогопедПавлина Малчева Тел. 088 6353766
Логопедията е наука, която изучава нарушенията на речта и езика, гласовите нарушения, нарушенията в гълтането - дисфагия и разработва терапевтични методи за преодоляването им. Комуникативните нарушения засягат говора (артикулация, интонация, темп, мелодика) и езика (фонетика, морфология, синтаксис, семантика), проявяват се както импресивно, така и експресивно, включително и при четене и писане, както и в невербалното изразяване, като жестове и мимики.
 Ранната логопедичната терапия предоставя възможности за компенсиране на комуникативното нарушение или свеждането му до граници близки до нормата за дадена възраст.
 Логопедът е специалист по нарушенията на комуникацията, занимаващ се с профилактика, диагностика и терапия на езиковата и говорна патология. Той работи в тясно сътрудничество с медици, педагози, психолози и извърша терапевтично-корекционна дейност.

Нарушенията, обект на логопедична терапия са:

 • Артикулационни нарушения
 • Гласови разстройства
 • Комуникативни нарушения при вродени лицеви аномалии
 • Разстройства в следствие на нарушена инервация на артикулационните органи
 • Езикови нарушения
  • на формата
  • на съдържанието
  • на употребата
 • Комуникативни нарушения при деца със слухови затруднения
 • Комуникативни нарушения при деца със зрителни затруднения
 • Комуникативни нарушения при деца с интелектуални затруднения
 • Специфични обучителни трудности
  • дислексия
  • дисграфия
  • дискалкулия
  • специфично нарушение на способността за учене
 • Комуникативни нарушения при нарушение на плавноста на речта
  • заекване
  • запъване
  • тахилалия
  • брадилалия
 • Нарушения от аутистичния спектър